چهارشنبه 14 فروردین‌ماه سال 1392

.0260.


هایکو

آواز غوکان
در زیرِ پلِ شکسته
عبورِ مرغان مهاجر