شنبه 1 تیر‌ماه سال 1392

.0298.

می‌خواهم از آرزوهایم بگویم
و رهایت کنم
تا بدانم
جَلدِ حسرت‌هایم شده‌ای
یا نه؟