یکشنبه 19 آذر‌ماه سال 1391

.0219.

این هوا
هوای باران ندارد
هوای گریستن دارد.